DANH BẠ LIÊN HỆ

PH̉NG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Website: http://ctsv.hce.edu.vn

Điện thoại: 0234.388.3952

Địa chỉ: Tầng 1, Giảng đường C

PH̉NG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Website: http://daotao.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.388.3951

Địa chỉ: Tầng 1, Giảng đường C

PH̉NG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Website: http://kehoachtaichinh.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234. 3691192

Địa chỉ: Tầng 2, Giảng đường C

PH̉NG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Website: http://tochuchanhchinh.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234. 3691125

Địa chỉ: Tầng 2, Giảng đường C

PH̉NG KHCN – HỢP TÁC QUỐC TẾ

Website: http://fpe.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234. 3691165

Địa chỉ: Tầng 2, Giảng đường C

 

PH̉NG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Website: http://khaothi.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234. 3932555

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

Website: http://lib.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.  3529491

Địa chỉ: Tầng 6, Giảng đường B

 

PH̉NG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Website: http://csvc.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234. 3883 950

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Website: http://fba.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691130

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Tống Viết Bảo Hoàng

- Email: tongbaohoang@hce.edu.vn

- Điện thoại: 0905729666

Khoa Kế toán Kiểm toán

Website: http://faa.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691164

Địa chỉ: Tầng 3, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Nguyễn Quang Huy

- Email: quanghuykttc@gmail.com

- Điện thoại: 0985.973.687

Khoa Tài chính Ngân hàng

Website: http://ffb.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3691132

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Cô: Nguyễn Nhật Ánh

- Email:

- Điện thoại:

Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế

Website: http://eis.hce.edu.vn/

Điện thoại: 0234.3692888

Địa chỉ: Tầng 4, Giảng đường C

Trợ lư Công tác Sinh viên

- Thầy: Mai Thanh Văn

- Email: vanmath80@gmail.com

- Điện thoại: 01258155516