QUY TR̀NH NHẬP HỌC

NGÀY 22-08-2018

Các bạn sinh viên Khóa 52 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (niên khóa 2018 – 2022) khi đến nhập học lưu ư thực hiện theo đúng quy tŕnh gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Nhận hồ sơ nhập học trước giảng đường B

Bước 2: Nộp học phí, bảo hiểm y tế, thẻ trung tâm học liệu Đại học Huế, các khoản lệ phí khác (Pḥng B1.1 và B1.2)

Bước 3: Viết hồ sơ nhập học

Địa điểm Pḥng B2.1, B2.2, B2.3, B3.1 (Tầng 2, và tầng 3 giảng đường B)

Bước 4: Nộp hồ sơ nhập học, sổ đoàn viên, nhận tài liệu hướng dẫn học tập, áo quần thể dục.

Địa điểm: Các pḥng học giảng đường A, B

 

Lưu ư: nếu sinh viên chưa nhận giấy báo nhập học th́ vẫn nhập học b́nh thường và nộp bổ sung cho pḥng Công tác Sinh viên sau.